Obchodní podmínky


Neubox půjčovna.cz
Obchodní podmínky1. Objednávka a rezervace
 
1. Objednávejte on-line, nebo nás kontaktujte telefonem, či e-mailem.
2. Obratem Vám Vaši rezervaci potvrdíme

 
 2. Zrušení rezervace
 
1. Zrušení rezervace je možné pouze písemně na e-mail: info@neubox.cz
2. Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaše cestovatelské plány uskutečnit.
Pokud rezervaci zrušíte do 7 a více dní před odjezdem, nebudeme účtovat storno poplatek.
Při zrušení v době kratší než 7 dní před odjezdem bude vyúčtován storno poplatek ve výši 300,- Kč.

 
 3. Doklady a kauce
 
1. Při zapůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) a při převzetí nosiče
složení kauce a půjčovného ve výši určené u každého produktu. Kauci a půjčovné není možné složit bezhotovostní platbou.
2. Zákazník podepíše Smlouvu o zapůjčení, kde potvrdí převzetí zapůjčeného zboží, termín navrácení a tímto podpisem stvrzuje,
že četl obchodní podmínky a souhlasí s nimi v plném rozsahu.


 
4. Místo a čas vyzvednutí a vrácení nosiče
 
1. Zapůjčení, nebo vrácení nosiče na provozovně v Ostravě, Hlučínské 1102/69 je
od pondělí do pátku 9.00-17:00.
2. Po dohodě předem lze sjednat vyzvednutí a vrácení mimo otevírací dobu, tato služba je zpoplatněna částkou 299,- Kč.

 
5. Podmínky nájmu a povinnosti nájemce
 
Odpovědnost za zboží počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení.
Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí zboží pronajímatelem. Prodloužení
smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Pro případ porušení
smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:
a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.
b) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce
povinen zaplatit pronajímateli tržní cenu (výše zálohy není totožná s tržní cenou) nového
předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení,
ztrátu nebo odcizení zjistil.
c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál silně znečištěný, je povinen zaplatit
pronajímateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý materiál.
d) V případě nevrácení zboží do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení propadá celá záloha ve
prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Nemá, ale ani
nárok ponechat si půjčené zboží. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat
nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR
a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
e) Nájemce je povinen si veškerý pronajatý materiál řádně zkontrolovat již při převzetí a
případné vady neprodleně oznámit pronajímateli. Na pozdější zjištění závad bohužel nemůže
být brán zřetel.

 
6. Ostatní ustanovení
 
a) Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na jiných podmínkách vypůjčení.
Tyto změny však musí být uvedeny ve smlouvě, která musí být řádně podepsaná.
b) Nájemce byl seznámen s návodem k použití pronajatého materiálu. Nájemce bude materiál
používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a
užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.
Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při
zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy.
c) Odpovědnost za škody: Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené
nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady
nutné pro odstranění těchto závad.
Odpovědnost za jakékoli škody, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu.
d) Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.